Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Hametha B.V. Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan, waaronder teksten en het Hametha-logo openbaar te maken, op te slaan, te kopiëren of schermafdrukken van te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hametha B.V. Deze toestemming is ook benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Inbreuk op het auteursrecht van Hametha B.V. is schadelijk voor Hametha B.V. en zal zonder voorbehoud leiden tot het vorderen van deze schade.

Hoewel de website door Hametha B.V. met zorg is samengesteld, is Hametha B.V. niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typefouten of de afbeeldingen op de website. Alle informatie op deze website wordt door Hametha B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hametha B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de informatie of delen hiervan, teksten – afbeeldingen – downloadbare bestanden en overige informatie op de website – kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. Dit is nimmer de intentie van Hametha B.V., aangezien wij uitsluitend te goeder trouw handelen en geen enkele intentie hebben tot enig onrechtmatig handelen. In voorkomend geval verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Als het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd. Hiermee worden alle aansprakelijkheden op basis van (vermeend) inbreuk op auteursrechten volledig uitgesloten. Aanspraak op vergoeding, in welke vorm dan ook, voor (vermeend) gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal worden op basis van deze publiek beschikbaar gestelde disclaimer ongegrond verklaard en niet uitgekeerd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Hametha B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Hametha B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten en/of afbeeldingen, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden te allen tijde het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht. Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

Ondernemen met oog op de toekomst

investeren voor de toekomst

Adres

Hameha B.V. 
Slotlaan 15
4902 AD  Oosterhout NB

T: 0031 (0) 88 313 0000
M: info@hametha.nl

Onze bedrijven

Standic Tankopslag
De Haan Tankstations

Menu

Over ons
Werkgever
Kerncijfers
Activiteiten
Contact

Adres

Hametha B.V. 
Slotlaan 15
4902 AD  Oosterhout NB

Contact

T: 0031 (0) 88 313 0000
M: info@hametha.nl

          Hametha©2022   |   Privacyverklaring    Cookiebeleid

Hametha©2022   |   Privacy- en cookieverklaring   |  Disclaimer